تولد دختران فصل بهار در  اندیشه و خرد 

صدای یک پروازفرود یک فرشته آغاز یک معراج و شروع یک زندگی تولدت مبارک