آزمون شماره 4 - درس عربی  

آزمون شماره 3- درس عربی

کلیه کلاس ها 

درس عربی 

شرایط آزمون 

لطفا زمان آزمون هر درس یادداشت کنید و طبق زمانبندی رعایت کنید.
و حتما جهت مدیریت زمان از کرنومتر استفاده کنید.
نکته: اگر در پایان آزمون دکمه ثبت را نزنید ثبت نمی گردد.
اگر با شماره تلفن وارد شوید و با نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد نشوید آزمون شما تصحیح نمی شود .
کلید آزمون طبق PDF استاد مربوطه می باشد ولی سوالات شما بصورت تصادفی انتخاب می شود
جهت تحلیل آزمون حتما سوالات آزمون با سوالات PDF استاد تطبیق دهید . کارنامه خروجی طبق PDF استاد می باشد.
محاسبه نمره منفی در آزمون به این صورت است که به ازای 3 پاسخ غلط 1 پاسخ صحیح حذف می شود.
 
تعداد سوال  16 زمان 17 دقیقه
زمان آزمون 10صبح  پایان آزمون 10/17
 
لطفا در پایان آزمون دکمه ثبت بزنید

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون شماره 4- ریاضی استاد انصاری   

آزمون شماره 4- ریاضی استاد انصاری

کلاس T1

درس ریاضی  استاد انصاری

شرایط آزمون 

لطفا زمان آزمون هر درس یادداشت کنید و طبق زمانبندی رعایت کنید.
و حتما جهت مدیریت زمان از کرنومتر استفاده کنید.
نکته: اگر در پایان آزمون دکمه ثبت را نزنید ثبت نمی گردد.
اگر با شماره تلفن وارد شوید و با نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد نشوید آزمون شما تصحیح نمی شود .
کلید آزمون طبق PDF استاد مربوطه می باشد ولی سوالات شما بصورت تصادفی انتخاب می شود
جهت تحلیل آزمون حتما سوالات آزمون با سوالات PDF استاد تطبیق دهید . کارنامه خروجی طبق PDF استاد می باشد.
محاسبه نمره منفی در آزمون به این صورت است که به ازای 3 پاسخ غلط 1 پاسخ صحیح حذف می شود.
 
تعداد سوال  13 زمان 25دقیقه
زمان آزمون 10/20صبح  پایان آزمون 10/45
 
لطفا در پایان آزمون دکمه ثبت بزنید

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون شماره 4 - تاریخ   

آزمون شماره 4 - درس تاریخ

کلاس انسانی

درس تاریخ

شرایط آزمون 

لطفا زمان آزمون هر درس یادداشت کنید و طبق زمانبندی رعایت کنید.
و حتما جهت مدیریت زمان از کرنومتر استفاده کنید.
نکته: اگر در پایان آزمون دکمه ثبت را نزنید ثبت نمی گردد.
اگر با شماره تلفن وارد شوید و با نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد نشوید آزمون شما تصحیح نمی شود .
کلید آزمون طبق PDF استاد مربوطه می باشد ولی سوالات شما بصورت تصادفی انتخاب می شود
جهت تحلیل آزمون حتما سوالات آزمون با سوالات PDF استاد تطبیق دهید . کارنامه خروجی طبق PDF استاد می باشد.
محاسبه نمره منفی در آزمون به این صورت است که به ازای 3 پاسخ غلط 1 پاسخ صحیح حذف می شود.
 
تعداد سوال  10زمان 10 دقیقه
زمان آزمون 10/35پایان آزمون 10/45
 
لطفا در پایان آزمون دکمه ثبت بزنید

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون شماره 4 - درس فلسفه   

شماره 4 - درس فلسفه

کلاس انسانی

درس فلسفه

شرایط آزمون 

لطفا زمان آزمون هر درس یادداشت کنید و طبق زمانبندی رعایت کنید.
و حتما جهت مدیریت زمان از کرنومتر استفاده کنید.
نکته: اگر در پایان آزمون دکمه ثبت را نزنید ثبت نمی گردد.
اگر با شماره تلفن وارد شوید و با نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد نشوید آزمون شما تصحیح نمی شود .
کلید آزمون طبق PDF استاد مربوطه می باشد ولی سوالات شما بصورت تصادفی انتخاب می شود
جهت تحلیل آزمون حتما سوالات آزمون با سوالات PDF استاد تطبیق دهید . کارنامه خروجی طبق PDF استاد می باشد.
محاسبه نمره منفی در آزمون به این صورت است که به ازای 3 پاسخ غلط 1 پاسخ صحیح حذف می شود.
 
تعداد سوال  10زمان 10 دقیقه
زمان آزمون 10/20صبح  پایان آزمون 10/30
 
لطفا در پایان آزمون دکمه ثبت بزنید

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
شماره 4 - زیست شناسی  

آزمون شماره 4- درس زیست شناسی

کلاس T1,T2,T3

درس زیست

شرایط آزمون 

لطفا زمان آزمون هر درس یادداشت کنید و طبق زمانبندی رعایت کنید.
و حتما جهت مدیریت زمان از کرنومتر استفاده کنید.
نکته: اگر در پایان آزمون دکمه ثبت را نزنید ثبت نمی گردد.
اگر با شماره تلفن وارد شوید و با نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد نشوید آزمون شما تصحیح نمی شود .
کلید آزمون طبق PDF استاد مربوطه می باشد ولی سوالات شما بصورت تصادفی انتخاب می شود
جهت تحلیل آزمون حتما سوالات آزمون با سوالات PDF استاد تطبیق دهید . کارنامه خروجی طبق PDF استاد می باشد.
محاسبه نمره منفی در آزمون به این صورت است که به ازای 3 پاسخ غلط 1 پاسخ صحیح حذف می شود.
 
تعداد سوال  25زمان 25دقیقه
زمان آزمون 10/50صبح  پایان آزمون 11/15
 
لطفا در پایان آزمون دکمه ثبت بزنید

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون شماره 4 - درس شیمی   

آزمون شماره 4- درس شیمی

کلاس ریاضی

درس شیمی

شرایط آزمون 

لطفا زمان آزمون هر درس یادداشت کنید و طبق زمانبندی رعایت کنید.
و حتما جهت مدیریت زمان از کرنومتر استفاده کنید.
نکته: اگر در پایان آزمون دکمه ثبت را نزنید ثبت نمی گردد.
اگر با شماره تلفن وارد شوید و با نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد نشوید آزمون شما تصحیح نمی شود .
کلید آزمون طبق PDF استاد مربوطه می باشد ولی سوالات شما بصورت تصادفی انتخاب می شود
جهت تحلیل آزمون حتما سوالات آزمون با سوالات PDF استاد تطبیق دهید . کارنامه خروجی طبق PDF استاد می باشد.
محاسبه نمره منفی در آزمون به این صورت است که به ازای 3 پاسخ غلط 1 پاسخ صحیح حذف می شود.
 
تعداد سوال 20زمان 30 دقیقه
زمان آزمون 10/50 صبح  پایان آزمون 11/20
 
لطفا در پایان آزمون دکمه ثبت بزنید

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون شماره 4 - درس ریاضی و حسابان  

آزمون شماره 4- ریاضی و حسابان

کلاس R, T3 , T2

درس ریاضی و حسابان

شرایط آزمون 

لطفا زمان آزمون هر درس یادداشت کنید و طبق زمانبندی رعایت کنید.
و حتما جهت مدیریت زمان از کرنومتر استفاده کنید.
نکته: اگر در پایان آزمون دکمه ثبت را نزنید ثبت نمی گردد.
اگر با شماره تلفن وارد شوید و با نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد نشوید آزمون شما تصحیح نمی شود .
کلید آزمون طبق PDF استاد مربوطه می باشد ولی سوالات شما بصورت تصادفی انتخاب می شود
جهت تحلیل آزمون حتما سوالات آزمون با سوالات PDF استاد تطبیق دهید . کارنامه خروجی طبق PDF استاد می باشد.
محاسبه نمره منفی در آزمون به این صورت است که به ازای 3 پاسخ غلط 1 پاسخ صحیح حذف می شود.
 
تعداد سوال  15 زمان 30دقیقه
زمان آزمون 10/20صبح  پایان آزمون 10/50
 
لطفا در پایان آزمون دکمه ثبت بزنید

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون گسسته

درس گسسته

شرایط آزمون 

لطفا زمان آزمون هر درس یادداشت کنید و طبق زمانبندی رعایت کنید.
و حتما جهت مدیریت زمان از کرنومتر استفاده کنید.
نکته: اگر در پایان آزمون دکمه ثبت را نزنید ثبت نمی گردد.
اگر با شماره تلفن وارد شوید و با نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد نشوید آزمون شما تصحیح نمی شود .
کلید آزمون طبق PDF استاد مربوطه می باشد ولی سوالات شما بصورت تصادفی انتخاب می شود
جهت تحلیل آزمون حتما سوالات آزمون با سوالات PDF استاد تطبیق دهید . کارنامه خروجی طبق PDF استاد می باشد.
محاسبه نمره منفی در آزمون به این صورت است که به ازای 3 پاسخ غلط 1 پاسخ صحیح حذف می شود.
 
تعداد سوال  10 زمان 20دقیقه
زمان آزمون 7صبح  پایان آزمون7/20
 
لطفا در پایان آزمون دکمه ثبت بزنید

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
پرسشهای متداول  
ازمون دیگه ای وارد شدم اجازه ورود نمی دهد
گزینه ک وارد کرده با گزینه پاسخ نامه یکی نیست
ازمون من ثبت نشده ارور می دهد
آزمون باز نمی شود
سوال برای ما نمایش داده نمی شود
چرا صفحه برای من سفید میاد
بیشتر ...
     
 
لغت نامه  

     
 
نقشه سایت